GRILL BAR -  APARTMÁNY AVIATIK
čepované pivo: Radegast 10°
| Pilsner Urquell 12°
Čt, Pá: 16:00-20:00  So, Ne, St. svátek: 14:00-21:00

UBYTOVACÍ ŘÁD

Apartmány AVIATIK Hradec-Nová Ves

Logo Apartmány Aviatik-TM.png

AVIATIK apartmány®

penzion poskytující ubytovací služby v apartmánech
Hradec-Nová Ves 147, 790 84 Jeseník

 

vydaný provozovatelkou

Vlasta Varmužová
IČ: 05872740

 aviatik@apartmany-aviatik.cz
 +420 730 133 222 

jako Všeobecné podmínky smlouvy o ubytování podle 754 a násl. Občanského zákoníku: 

 

I. Podmínky uzavření smlouvy o ubytování

a) Podpisem ubytovaného (dále jen host) na Kartě hosta je mezi hostem a provozovatelkou Vlastou Varmužovou (dále jen provozovatel) uzavřena smlouva o ubytování podle § 754 a násl. Občanského zákoníku a to za podmínek uvedených níže a ve smlouvě o ubytování.
b) Ubytování je poskytováno úplatně, přičemž cena za ubytování je stanovena dle platného ceníku dohodou obou stran a potvrzena podpisem na Kartě hosta. Ubytováním se rozumí používání prostor určených pro ubytování v následujících místnostech a plochách:

 • vstupní chodba do apartmánu, koupelna, obývací pokoj a ložnice,
 • schodiště, společenská místnost, venkovní terasy,
 • prostory dalších nabízených služeb,
 • louka, chodníky,
 • (dále jen prostory určené k ubytování).

Cena za ubytování a poplatky s tím spojené jsou splatné nejpozději při začátku pobytu, pokud nebylo dohodnuto jinak. Platba se provádí v hotovosti nebo bankovním převodem. Platba fakturou je možná pouze po předchozí dohodě s provozovatelem.


II. Způsob objednání ubytování

Objednávka je považována za platnou až po písemném potvrzení objednávky.
a) Objednávku ubytování (rezervaci) je možno provádět:

 • online prostřednictvím rezervačního formuláře na webových stránkách www.apartmany-aviatik.cz,
 • e-mailem recepce@apartmany-aviatik.cz,
 • telefonicky na číslo +420 730 133 222
 • osobně.

b) Na základě potvrzení objednávky bude hostu rezervováno ubytování

 • v den příjezdu od 15:00 hod,
 • v den odjezdu do 11:00 hod.

 

III. Klíče
Po zaplacení ubytování, obdrží ubytovaný host klíč od apartmánu a od hlavního vchodu do budovy.
a) Klíče si ponechává po celou dobu pobytu.
b) Je povinen uzamykat při odchodu dveře apartmánu i hlavní vchodové dveře do budovy Apartmány Aviatik.
c) Při odjezdu je povinen odevzdat všechny klíče na recepci.
d) Je povinen předejít ztrátě těchto klíčů, zabezpečit je proti odcizení a vyvarovat se zapůjčení klíčů osobám, které nejsou v domě ubytovány.
e) Při ztrátě, nebo jiném zneužití klíčů je povinen zaplatit provozovateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč. Tím není dotčeno právo provozovatele domáhat se náhrady způsobené škody.

 

IV. Práva a povinnosti hosta

Ustanovení tohoto ubytovacího řádu je povinen dodržovat každý host, který je na apartmánu ubytován. Host může užívat apartmán po dobu, kterou má řádně předem smluvenou a uhrazenou.

a) Host má právo
užívat prostory určené k ubytování a veškerá jeho vybavení dle Seznamu poskytnutého vybavení v prostorách určených k ubytování v souladu s dodržováním zásad dobrého hospodaření.

b) Host je povinen

 • uhradit cenu za ubytování dle platného ceníku,
 • seznámit se s Ubytovacím řádem a dodržovat jej,
 • řádně užívat prostory určené k ubytování, dodržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách určených k ubytování,
 • před ukončením pobytu uvést do původního stavu vybavení kuchyně, řádně umýt nádobí a uložit na místa k tomu určená,
 • zajistit dodržování čistoty v prostorách určených k ubytování,
 • chránit vybavení a zařízení v prostorách určených k ubytování proti poškození,
 • zajistit ochranu postelí, sedacích souprav před znečištěním dětmi, které nejsou dosud schopny udržovat osobní hygienu,
 • bez průtahů oznámit potřebu provedení oprav v prostorách určených k ubytování nebo na částech domu,
 • bezodkladně oznámit na recepci poškození nebo škodu na zařízení a majetku, kterou host v prostorách způsobil, za tyto škody odpovídá host a je povinen je nahradit v plné výši dle ceníku inventáře,
 • v apartmánu je i během dne nutno zachovávat klid a nerušit ostatní hosty nadměrným křikem, hlučným zpěvem, nadměrným zesilováním reprodukované hudby,
 • v době od 22.00 hod do 6.00 hod dodržovat noční klid a chovat se tak, aby nebyl rušen noční klid ostatních hostů,
 • při odchodu z apartmánu vypnout veškeré elektrospotřebiče, zhasnout světla, zamknout dveře apartmánu.

  c) Host nesmí bez souhlasu ubytovatele

  • provádět podstatné změny v prostorách určených k ubytování (stěhovat nábytek, přemisťovat vybavení, apod.),
  • provádět opravy a jakékoliv zásahy do elektrické sítě, nebo jiné instalace či rozvodů ubytovacího zařízení,
  • odnášet jakékoli vybavení a zařízení z prostor určených k ubytování,
  • používat v prostorách určených k ubytování vnesené vlastní spotřebiče vyjma (osobních počítačů, holícího strojku, vysoušeče vlasů), bez předchozího oznámení provozovateli nebo přes jeho zákaz, provozovatel nenese za tyto spotřebiče a škody jimi způsobené žádnou odpovědnost,
  • přenechat prostory určené k ubytování jiné osobě,
  • přijímat návštěvy v prostorách určených k ubytování,
  • uvádět adresu domu s prostory určenými k ubytování jako místo svého podnikání.

  d) Host nesmí v prostorách určených k ubytování

  • nosit zbraň, střelivo a výbušniny nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití,
  • držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky nebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo hostu předepsáno lékařem,
  • kouřit ve všech prostorách apartmánu určených k ubytování, platí přísný zákaz kouření,
  • rozdělávat ohně a zapalovat svíčky ve všech prostorách apartmánu určených k ubytování.

   

  V. Povinnosti provozovatele

  Provozovatel je povinen

  a) Odevzdat hostu prostory určené k ubytování ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním.
  b) Dbát na odstranění oznámených závad bez zbytečných průtahů.
  c) Dbát na bezvadný technický a hygienický stav v prostorách určených k ubytování.

   

  VI. Motorová vozidla

  Parkování vozidel hostů je umožněno pouze na vlastním přilehlém parkovišti vedle budovy. Tato parkovací plocha je zdarma a nehlídaná, tudíž provozovatel neručí za případné škody či odcizení vozidla nebo věcí ve vozidle.

   

  VII. Cennosti hosta

  Provozovatel doporučuje hostu, aby klenoty, peníze a jiné cennosti nenechávali v prostorách určených k ubytování.

   

  VIII. Průběžný úklid

  V případě delšího pobytu jsou po týdnu měněny ručníky, osušky a povlečení. Základní úklidové pomůcky jsou součástí prostor určených k ubytování. Během týdenního pobytu provozovatel úklid v prostorách určených k ubytování neprovádí. Při pobytu delším než 1 týden se úklid provádí 1x týdně na vyžádání a dle domluvy.

   

  IX. Domácí zvířata

  Návštěva prostor určených k ubytování s domácími zvířaty je možná pouze po domluvě s provozovatelem. Majitel zvířete odpovídá za to, zvíře nebude rušit ostatní ubytované hosty.

   

  X. Reklamace

  Host má právo na reklamaci, jestliže ubytování nebylo poskytnuto v dohodnutém rozsahu nebo kvalitě. Připomínka nebo reklamace hosta musí být uplatněna ihned, aby mohla být odstraněna. Pokud by nebyla připomínka nebo závada nahlášená hostem odstraněna, je zapotřebí sepsat zápis a dohodu mezi oběma stranami.

   

  XI. Náhrada škody

  a) V případě vzniku škody způsobené zaviněním hosta, je provozovatel oprávněn domáhat se náhrady za škodu.
  b) Host je povinen uhradit případnou škodu vzniklou v prostorách určených k ubytování a to v plné výši, včetně náhrady ušlého zisku ve výši platné ceny za ubytování po celou dobu, po kterou budou prostory určené k ubytování nebo části domu vyřazeny z provozu. Tuto povinnost má host i v případě, že škodu způsobí děti nebo jiné osoby ubytované s hostem. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti mladší 10-ti let bez dozoru dospělých a to ve všech prostorách ubytovacího zařízení.


  XII. Odstoupení od Smlouvy o ubytování

  a) Host má právo odstoupit od Smlouvy o ubytování. Odstoupení od smlouvy se řídí stornovacími podmínkami viz. bod XI tohoto ubytovacího řádu.
  b) Provozovatel má právo od Smlouvy o ubytování odstoupit, jestliže host hrubě porušuje povinnosti stanovené touto smlouvou nebo v prostorách určených k ubytování hrubě porušuje dobré mravy.
  c) Odstoupení od Smlouvy o ubytování musí být písemné a musí být odesláno druhé straně.
  d) Odstoupení od Smlouvy o ubytování nemá vliv na pohledávky z této smlouvy vzniklé.
  e) V případě odstoupení od Smlouvy o ubytování si provozovatel vyhrazuje právo vyzvat hosta k opuštění prostor určených k ubytování i před uplynutím dohodnuté doby o ubytování a ukončit pobyt hosta s okamžitou platností, bez finanční náhrady.

   

  XIII. Stornovací podmínky

  Nejsou řešeny

   

  XIV. Doklad totožnosti

  Ubytovací zařízení může ubytovat pouze občana, kterého řádně přihlásí a to po předložení platného dokladu:

  • občanského průkazu,
  • cestovního pasu,
  • jiného platného dokladu totožnosti.


  XV. Karta hosta

  Karta hosta obsahuje údaje hosta:

  • jméno a příjmení,
  • bydliště,
  • rodné číslo,
  • číslo občanského průkazu, cestovního pasu, jiného dokladu

  K ověření těchto údajů je host povinen předložit doklad totožnosti.

   

  XVI. Wifi

  Je v celém penzionu zdarma. Heslo obdrží host při ubytování. 

   

  Účinnost Ubytovacího řádu: 01.09.2020
  Poslední kontrola stránky:   17.05.2023

  Apartmány Ceníky

   

  Logo Apartmány Aviatik
  ubytování | relax | příroda

   

  Rezervace ubytování
  Hradec - Nová Ves